Govorimo / We speak

Prijava / Log In

Registracija / Sign Up

“Rešite vaše težave, še preden nastanejo.”

“Rešite vaše težave, še preden nastanejo.”

Prodajna pogodba

Prodajalec se zaveže, da bo stvar (na primer avtomobil, hišo, stanovanje, zemljišče, drug predmet) izročil kupcu tako, da bo ta na njej pridobil lastninsko pravico. Kupec se zavezuje, da bo prodajalcu plačal kupnino.

Najemna pogodba

Najemodajalec se zaveže najemniku izročiti določeno stvar v rabo (na primer avtomobil, hišo, stanovanje, zemljišče, drug predmet). Najemnik se zavezuje, da bo najemodajalcu za to plačeval najemnino.

Darilna pogodba

Darovalec se zaveže na obdarjenca brez plačila prenesti lastninsko pravico (na primer avtomobil, hišo, stanovanje, zemljišče, drug predmet) ali na drugačen način obogatiti premoženja obdarjenca. Obdarjenec izjavi, da se s tem strinja.

Gradbena pogodba

Izvajalec se zavezuje, da bo po določenem načrtu v dogovorjenem roku zgradil določeno zgradbo na določenem zemljišču ali bo na takem zemljišču ali objektu izvedel kakšna druga gradbena dela. Naročnik se zavezuje, da mu bo za to plačal določeno ceno.

Pogodba o poslu

Podjemnik se zavezuje opraviti določen posel, kot je izdelava ali popravilo kakšne stvari, telesno ali umsko delo. Naročnik se zavezuje, da mu bo za to plačal.

Dve ali več oseb se zaveže, da si bodo s svojimi prispevki prizadevale doseči z zakonom dopustni skupni namen, kot je določeno s pogodbo.

Posrednik se zavezuje, da si bo prizadeval najti in spraviti v stik z naročiteljem osebo, ki se bo z njim pogajala za sklenitev določene pogodbe. Naročitelj se zavezuje posredniku dati določeno plačilo, če bo pogodba sklenjena.

Prevoznik se zavezuje, da bo prepeljal na določen kraj kakšno osebo ali stvar. Potnik oziroma pošiljatelj se zavezuje, da mu bo za to dal določeno plačilo.

Pismo o nameri je pisna opredelitev ene ali obeh strank o pravicah in obveznostih med pogajanji ali ob koncu pogajanj.

Skladiščnik se zavezuje, da shrani določeno blago in ukrene, kar bo potrebno ali dogovorjeno za njegovo ohranitev v določenem stanju. Položnik se zavezuje, da mu bo za to dal določeno plačilo.

Mandatar za mandanta opravi določene posle. V kolikor ni drugače dogovorjeno, ima mandatar pravico do plačila za svoj trud.

Komisionar za komitenta v svojem imenu na račun naročitelja opravi določene posle, ki mu jih je zaupal. Komisionar ima za opravljeno delo pravico do plačila.

Zastopnik se zaveže, da bo ves čas skrbel in posredoval za to, da bodo stranke sklepale pogodbe z njegovim naročiteljem ter da bo po pooblastilu naročitelja s strankami sklepal pogodbe. Naročitelj se zaveže, da bo za vsako pogodbo zastopniku plačal provizijo.

Druge pogodbe

Posojilodajalec se zaveže, da bo posojilojemalcu izročil določen znesek denarja ali določeno količino stvari, ki so nadomestne. Posojilojemalec se zavezuje, da mu bo po določenem času vrnil enak znesek denarja oziroma enako količino nadomestni stvari.

Vsak pogodbenik se nasproti svojemu sopogodbeniku zaveže, da mu bo izročil zamenjano stvar, tako da bo ta pridobil lastninsko pravico.

Osebe, med katerimi je spor ali negotovost glede kakšnega pravnega razmerja s pogodbo o poravnavi z vzajemnimi popustitvami prekinejo spor oziroma odpravijo negotovost in določijo svoje pravice in obveznosti.

S predpogodbo se prevzema obveznost, da bo pozneje sklenjena druga, glavna pogodba in veže, če vsebuje vse bistvene sestavine glavne pogodbe.

  • Pogodba o zaposlitvi
  • Sporazumna prekinitev delovnega razmerja
  • Odpoved delovnega razmerja

Služnostna pogodba je pogodba, s katero pogodbene stranke ustanovijo pravico služnosti, ki je pravica uporabljati tujo stvar ali izkoriščati pravico oziroma zahtevati od lastnika stvari, da opušča določena dejanja, ki bi jih sicer imel pravico izvrševati na svoji stvari (služeča stvar).

Pogodba po vaši meri

Na vašo željo vam z veseljem pripravimo pogodbo, ki ustreza prav vaši situaciji in vam nudi učinkovito pravno varnost tudi v prihodnosti.

GDPR skladnost

Pregled, svetovanje in priprava dokumentacije za skladnost vašega poslovanja s Splošno uredbo o varstvu podatkov (GDPR).