Prodajna pogodba – Kupoprodajna pogodba

Prodajna pogodba je danes najpomembnejši pravni posel, ki omogoča odsvojitev stvari ali pravice za denar.

S prodajno pogodbo se prodajalec zavezuje, da bo stvar, ki jo prodaja, izročil kupcu tako, da bo ta pridobil lastninsko pravico, kupec pa se zavezuje, da bo prodajalcu plačal kupnino.

Prodajalec kakšne pravice se zavezuje, da bo kupcu priskrbel prodano pravico; če izvrševanje te pravice zahteva posest stvari, pa tudi, da mu bo stvar izročil.

Ali Vas zanima, kakšne pravice imate v primeru neizpolnitve ali delne izpolnitve obveznosti nasprotne stranke?
Ali vas zanima, kakšne pravice imate v primeru, da nasprotna stranka zamuja z izpolnitvijo obveznosti?
Ali vas zanima, kakšne pravice imate v primeru, da stvar, ki ste jo kupili
- nima lastnosti, ki so potrebne za njeno običajno rabo ali za promet ali
- če stvar nima lastnosti, ki so potrebne za posebno rabo, za katero jo ste jo kupili in je bila prodajalcu znana ali bi mu bila morala biti znana ali
- če stvar nima lastnosti in odlik, ki so bile izrecno ali molče dogovorjene oziroma predpisane;
- ali če vam je prodajalec izročil stvar, ki se ne ujema z vzorcem ali modelom (stvarne napake)?
Ali vas zanima, kakšne pravice imate, če se izkaže, da ima na prodani stvari kdo tretji kakšno pravico, ki izključuje, zmanjšuje ali omejuje vašo pravico, pa o njej niste bili obveščeni in tudi niste privolili, da bi vzeli stvar, ki je z njo obremenjena (pravne napake).

, , ,